OGÓLNE WARUNKI UMÓW DLA

KURSÓW STACJONARNYCH

§ 1

 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów (dalej jako: „OWU”) mają zastosowanie do umów zawieranych z Barbarą Michno i Leszkiem Zdybałem – prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą "LART STUDIO"-STUDIO AKTORSKIE BARBARA MICHNO,LESZEK ZDYBAŁ SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Krakowie (31-050) przy ul. Brzozowej 6A, posiadającej numer NIP: 6761779371, REGON: 350775023 (dalej jako: „Studio”) o świadczenie przez Studio na rzecz Państwa (dalej jako: „Słuchacz”) usługi w postaci przeprowadzania praktycznych zajęć w dziedzinie sztuki aktorskiej takich jak: dykcja, wymowa, impostacja głosu, emisja, piosenka, taniec, zajęcia z gry aktorskiej, zadania aktorskie, monolog.

2. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, według autorskiego programu opracowanego przez Studio z jednoczesnym dostosowaniem do indywidualnych możliwości i potrzeb Słuchacza.

3. Zawarcie umowy (dalej jako „Umowa”) następuje poprzez zawarcie pisemnej Umowy ze Studiem i wiąże się z obowiązkiem uiszczenia zryczałtowanego wynagrodzenia (zwanego dalej: „Czesnym”), na zasadach opisanych w Umowie. Aktualna wysokość Czesnego znajduje się na stronie internetowej www.lartstudio.krakow.pl.Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na Kursie jest opłacenie pierwszej raty.

4. Usługi świadczone będą w formie zajęć stacjonarnych, odbywających się – co do zasady – w siedzibie Studia.

5. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, forma zajęć może zostać zmieniona po zaopiniowaniu przez wszystkich słuchaczy z danej grupy zajęciowej.

 

§ 2

 

1. Zajęcia odbywają się w okresie od września danego roku do czerwca roku następnego, według harmonogramu zajęć udostępnionego Słuchaczom w siedzibie Studia.

2. Zajęcia odbywają się w grupach liczących do 16 Słuchaczy. Uruchomienie kursu jest uwarunkowane zgłoszeniem się minimalnej liczby 10 Słuchaczy , którzy dokonali opłaty za zajęcia.

3. Słuchacz zostanie poinformowany o uruchomieniu bądź nieuruchomieniu kursu, co najmniej 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych. Odpowiednia informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej Studia.

4. W przypadku nieuruchomienia kursu z powodu niewypełnienia minimalnej liczby Słuchaczy, Studio bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania od Słuchacza danych do przelewu, zwróci uiszczone Czesne na wskazany rachunek bankowy.

5. Ewentualna absencja i nieuczestniczenie Słuchacza w prowadzonych przez Studio zajęciach nie stanowią przesłanek obniżenia Czesnego.

6. W przypadku opóźnienia w płatności, określonych Umową, rat z tytułu Czesnego, Studio będzie uprawnione do naliczania Słuchaczowi odsetek od rat nieuiszczonych w terminie.

 

§ 3

 

1. Słuchacz ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym innym uczestnikom zajęć prowadzonych przez Studio.

2. Studio nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wniesione przez Słuchaczy do Studia.

3. Zawierając Umowę Słuchacz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Studia oraz Statutu Studia.

4. Studio dysponuje zasobami, w szczególności kadrowymi i technicznymi, pozwalającymi na realizację Umowy.

5. Słuchacz jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Studio o zmianie danych adresowych, w tym adresu poczty elektronicznej, pod rygorem uznania doręczenia dokonanego na ostatni znany adres za skuteczne.

 

§ 4

 

1. Słuchacz jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Studio o zmianie danych adresowych, w tym adresu poczty elektronicznej, pod rygorem uznania doręczenia dokonanego na ostatni znany adres za skuteczne.

2. Studio będzie uprawnione do wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po stronie Słuchacza, z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.

3. Za przyczynę leżącą po Stronie Słuchacza uprawniającą do wypowiedzenia Umowy traktowane będzie także opóźnienie w płatności na rzecz Studia rat z tytułu Czesnego przekraczające jeden miesiąc.

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy z powodu nieuczestniczenia przez Słuchacza w zajęciach, rażącego naruszania przez Słuchacza zasad współżycia społecznego wpływającego na wykonywanie Umowy, uporczywego lub rażącego naruszania przez Słuchacza Regulaminu Studia lub Statutu, Słuchacz będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Studia kary umownej w wysokości odpowiadającej iloczynowi 300 zł (słownie: trzystu złotych) oraz liczby miesięcy pozostałych do końca okresu obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem, że kara umowna wyniesie nie mniej niż 300 zł (słownie: trzysta złotych).

5. Słuchacz może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Nie jest dopuszczalne wypowiedzenie Umowy, którego skutek przypadałby na koniec okresu jej obowiązywania.

7. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Czesne ulega odpowiedniemu obniżeniu.Zwrot ewentualnej nadpłaty za zajęcia, które przypadają po upływie okresu wypowiedzenia nastąpi przelewem na wskazany przez Słuchacza rachunek bankowy w terminie 7 dni od daty upływu okresu wypowiedzenia.

 

§ 5

 

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie ponosić skutków częściowego ani całkowitego niewykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w przypadku wystąpienia siły wyższej, która wpływa na wykonywanie Umowy.

2. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć wszelkie zdarzenia, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, na które żadna ze Stron nie ma wpływu, i których wystąpieniu nie mogła zapobiec. W szczególności, za siłę wyższą należy uznać takie zdarzenia jak: powódź, pożar, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, inne klęski żywiołowe, epidemia, działania legislacyjne uniemożliwiające wykonanie Umowy, wojna, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, przypadki zniszczenia sieci internetowej skutkujące znaczącym ograniczeniem komunikacji.

3. W przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy, Strona, dla której wystąpiła niemożność wykonania jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej.

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej, okres obowiązywania Umowy ulega przedłużeniu o okres występowania siły wyższej.

 

§ 6

 

1. Słuchaczowi, który jest konsumentem i zawarł Umowę poza siedzibą Studia, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Słuchaczowi, który nie jest konsumentem, przywołane prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje.

2. Przepisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie jedynie w przypadku zawarcia Umowy poza siedzibą Studia. W przypadku zawarcia Umowy w siedzibie Studia, prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje, nawet jeżeli Słuchacz jest konsumentem.

3. W przypadku rozpoczęcia świadczenia przez Studio usług przed upływem terminu wskazanego w ust. 1, Słuchacz będący konsumentem wyraża zgodę na rozpoczęcie ich świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i tym samym, z chwilą rozpoczęcia zajęć traci prawo odstąpienia od Umowy.

4. W celu wykonania prawa do odstąpienia od Umowy należy przesłać jednoznaczne oświadczenie woli w tym przedmiocie na adres siedziby Studia.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Studio zwróci Słuchaczowi środki otrzymane tytułem zapłaty Czesnego. Zwrot środków nastąpi na wskazany przez Słuchacza rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Odstąpienie od Umowy może być dokonane poprzez wypełnienie formularza według poniższego wzoru (przy czym jego wykorzystanie nie jest obowiązkowe):

wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: "LART STUDIO"-STUDIO AKTORSKIE BARBARA MICHNO,LESZEK ZDYBAŁ SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Krakowie (31-050) przy ul. Brzozowej 6A

– Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:

kurs stacjonarny

– Data zawarcia umowy: __________________________

– Imię i nazwisko: _______________________________

– Adres: _______________________________________

– Numer rachunku bankowego: ____________________

– Podpis: ______________________________________

– Data: ________________________________________

 

§ 7 

 

1. W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie Słuchacze danej grupy wraz z nauczycielem.

2. Słuchacz Kursu może zostać skreślony z listy w przypadkach określonych w § 4.

3. W trakcie zajęć obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania środków odurzających oraz spożywania alkoholu.

4. W trakcie trwania zajęć obowiązują szeroko rozumiane zasady kultury osobistej, m.in. właściwy ubiór, niespożywanie posiłków w czasie trwania zajęć.

5. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące organizacji zajęć powinny być niezwłocznie zgłaszane Studiu. Studio zobowiązuje się do natychmiastowego rozwiązania ewentualnych problemów.

 

§ 8 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU ani Umową mają zastosowanie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Studio będzie uprawnione do wprowadzania zmian w niniejszych OWU w uzasadnionych przypadkach. W razie zmiany wpływającej na zawarte umowy, Studio poinformuje Słuchacza o zmianach co najmniej 14 dni przed dniem ich wejścia w życie, na adres poczty elektronicznej Słuchacza. W przypadku zmian nakładających na Słuchacza nowe obowiązki lub zwiększających jego dotychczasowe obowiązki, Słuchacz będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy do dnia wejścia w życie przedmiotowych zmian.

4. W razie rozbieżności pomiędzy niniejszymi OWU a zawartą Umową zastosowanie będą miały postanowienia Umowy. Wszelkie przypadki nieujęte w OWU będą rozpatrywane indywidualnie.

5. Wszelkie spory powstałe na gruncie wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Studia.

6. Niniejsze OWU wchodzą w życie z dniem 30.05.2020 roku i mają zastosowanie do umów zawieranych od dnia ich wejścia w życie.

 

 

 

 

 

 Regulamin

Kursów stacjonarnych: aktorskiego i reżyserii

I. Organizator kursu, definicje

 

1. Organizatorem Kursu przygotowawczego są Barbara Michno i Leszek Zdybał – prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą "LART STUDIO"-STUDIO AKTORSKIE BARBARA MICHNO,LESZEK ZDYBAŁ SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Krakowie (31-050) przy ul. Brzozowej 6, posiadającej numer NIP: 6761779371, REGON: 350775023 (dalej jako: „Studio”).

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a) Cenniku – należy przez to rozumieć wykaz cen oraz rabatów, dostępny na stronach internetowych:

http://www.lartstudio.krakow.pl/index.php/lart/kurpwst

http://www.lartstudio.krakow.pl/index.php/kurs-rezyserii

b) Kursie – należy przez to rozumieć zajęcia odbywające się w wymiarze 12 godzin tygodniowo (1 godzina liczona jako 60 minut) tygodniowo, realizowane na zasadach określonych niniejszym Regulaminem: Kurs Aktorski lub Kurs Reżyserii;

c) Kursie Aktorskim – należy przez to rozumieć Kurs, w ramach którego odbywają się zajęcia z tańca, rytmiki, gimnastyki, teksty: interpretacja, improwizacja, emisja, piosenka, solfeż, działania aktorskie, zadania na tekstach, wymowa, dykcja, konsultacje logopedyczne;

d) Kursie Reżyserii – należy przez to rozumieć Kurs, w ramach którego odbywają się zajęcia z adaptacji prozy i dramatu, krytycznej analizy reżyserskiej tekstu dramatycznego, praca z aktorem - zadania aktorskie, inscenizacja (scenografia, muzyka i multimedia), seminaria - (historia teatru i dramatu, filozofia, malarstwo i muzyka), egzemplarz - (pisanie i próba obrony pracy egzaminacyjnej);

e) Słuchaczu – należy przez to rozumieć osobę, która dokonała rejestracji na Kurs.

 

 II. Cel Zajęć, program nauczania, nauczyciel

 

1. Celem Kursu jest przygotowanie Słuchacza do egzaminu na wydział aktorski oraz reżyserii (zgodnie z wybranym rodzajem Kursu) do wyższych szkół teatralnych z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących zasad egzaminacyjnych danej szkoły wyższej.

2. Zajęcia prowadzone są wg autorskiego programu opracowanego przez Studio z jednoczesnym dostosowaniem do indywidualnych możliwości i potrzeb Słuchacza.

3. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela - pedagoga, posiadającego odpowiednie kwalifikacje tzn. tytuł magistra sztuki.

 

 III. Warunki nauczania

 

1.Zajęcia odbywają się stacjonarnie w siedzibie Studia.

2. Każdy rodzaj Kursu obejmuje określoną, stałą liczbę godzin zajęć, która jest realizowana zgodnie z harmonogramem zajęć. Zajęcia, które nie odbędą się z przyczyn zależnych od Studia zostaną przeprowadzone w innym terminie, po stosownym ustaleniu z całą grupą uczestników. Prowadzone będą przez nauczyciela lub osobę go zastępującą.

3. Zajęcia odbywają się w grupach liczących ok. 15 Słuchaczy.

4. Materiały przekazywane podczas Kursu są dostępne w czasie trwania poszczególnych zajęć w formie elektronicznej. Wszelkie prawa autorskie do przekazywanych materiałów pozostają własnością ich właścicieli.

 

 IV. Zgłoszenia na kurs

 

1. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą linku do płatności umieszczonego w KURS DO PWST:

http://www.lartstudio.krakow.pl/index.php/lart/kurpwst

lub w KURS REŻYSERII :

http://www.lartstudio.krakow.pl/index.php/lart/kurs-rezyserii

 

2. Do zgłoszenia niezbędne jest podanie imienia i nazwiska Słuchacza, danych kontaktowych oraz adresu email.

 

 V. Uruchomienie kursu

 

1. Uruchomienie Kursu jest warunkowane zgłoszeniem się minimalnej liczby uczestników, którzy dokonali opłaty za Kurs, wskazanej w formularzu rejestracyjnym.

2. Słuchacz zostanie poinformowany o uruchomieniu bądź nieuruchomieniu Kursu, co najmniej 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych. Stosowna informacja zostanie umieszczona na stronach : http://www.lartstudio.krakow.pl/index.php/lart/kurpwst   http://www.lartstudio.krakow.pl/index.php/lart/kurs-rezyserii   

3. Harmonogramem Kursów dostarczany jest Słuchaczowi przed rozpoczęciem pierwszych zajęć drogą elektroniczną na adres podany przez Słuchacza podczas rejestracji. Ze względu na proces formowania się grupy możliwe są zmiany w harmonogramie, w tym także opóźnienie w rozpoczęciu zajęć. W tym przypadku zajęcia, które się nie odbyły, odbędą się w innym, ustalonym terminie także po zakończeniu Kursu, jednak przed ustalonymi przez wyższe uczelnie terminami egzaminów na wydział aktorski i reżyserii.

4. W przypadku niemożności przeprowadzenia zajęć, które nie odbyły się zgodnie z harmonogramem z przyczyn zależnych od Studia, odpowiednia część opłaty za Kurs zostanie zwrócona uczestnikom na wskazane konto bankowe w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Kursu.

 

 

  VI. Harmonogram kursów

 

 

Tygodniowy grafik zajęć będzie udostępniany co tydzień na stronie Lart studiO  http://www.lartstudio.krakow.pl/    w zakładce plan zajęć.

 

 VII. Ceny, rabaty, raty, termin płatności, forma płatności 

 

1. Aktualne opłaty za Kursy oraz rabaty znajdują się na stronie internetowej.

2. Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na Kursie jest dokonanie wpłaty zgodnej z Cennikiem.

3. Opłatę za Kurs należy wnieść przelewem na konto lub za pomocą przelewów 24  przy rejestracji :

http://www.lartstudio.krakow.pl/index.php/lart/kurpwst

http://www.lartstudio.krakow.pl/index.php/lart/kurs-rezyserii

4. Opłaty za zajęcia, na których słuchacz był nieobecny nie podlegają zwrotowi.

 

  VIII. Warunki rezygnacji 

 

1. Słuchacz ma prawo zrezygnować z zajęć w trakcie Kursu w dowolnym momencie do 7 dni od rozpoczęcia kursu

2. Informacja o rezygnacji wymaga formy pisemnej. Zawiadomienie o rezygnacji można wysłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub doręczyć oświadczenie w formie pisemnej do siedziby Studia.

 

  IX. Organizacja kursu 

 

1. W trakcie trwania zajęć mogą przebywać tylko uczestnicy danej grupy wraz z nauczycielem -pedagogiem.

2. Słuchacz Kursu może zostać skreślony z listy uczestników za nieopłacenie Kursu w ustalonych terminach, jak również z powodów dyscyplinarnych. Skreślenie Słuchacza jest równoważne z wypowiedzeniem umowy o prowadzenie zajęć w ramach Kursu na rzecz Słuchacza.

3. W trakcie zajęć obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania środków odurzających oraz spożywania alkoholu.

4. W trakcie trwania zajęć obowiązują szeroko rozumiane zasady kultury osobistej tj. właściwy ubiór , nie spożywanie posiłków w czasie trwania zajęć.

 

  X. Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące organizacji zajęć powinny być niezwłocznie zgłaszane Studiu. Studio zobowiązuje się do natychmiastowego rozwiązania ewentualnych problemów.

2. Wszelkie przypadki nieujęte w regulaminie będą rozpatrywane indywidualne.

3. Opłaty za zajęcia, na których słuchacz był nieobecny nie podlegają zwrotowi.

  

 

   

 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.