OWU Kursy Stacjonarne

Lart studiO Live Search

 

 OGÓLNE WARUNKI UMÓW DLA

KURSÓW STACJONARNYCH

§ 1

 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów (dalej jako: „OWU”) mają zastosowanie do umów zawieranych z Barbarą Michno i Leszkiem Zdybałem – prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą "LART STUDIO"-STUDIO AKTORSKIE BARBARA MICHNO,LESZEK ZDYBAŁ SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Krakowie (31-050) przy ul. Brzozowej 6A, posiadającej numer NIP: 6761779371, REGON: 350775023 (dalej jako: „Studio”) o świadczenie przez Studio na rzecz Państwa (dalej jako: „Słuchacz”) usługi w postaci przeprowadzania praktycznych zajęć w dziedzinie sztuki aktorskiej takich jak: dykcja, wymowa, impostacja głosu, emisja, piosenka, taniec, zajęcia z gry aktorskiej, zadania aktorskie, monolog.

2. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, według autorskiego programu opracowanego przez Studio z jednoczesnym dostosowaniem do indywidualnych możliwości i potrzeb Słuchacza.

3. Zawarcie umowy (dalej jako „Umowa”) następuje poprzez zawarcie pisemnej Umowy ze Studiem i wiąże się z obowiązkiem uiszczenia zryczałtowanego wynagrodzenia (zwanego dalej: „Czesnym”), na zasadach opisanych w Umowie. Aktualna wysokość Czesnego znajduje się na stronie internetowej www.lartstudio.krakow.pl.Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na Kursie jest opłacenie pierwszej raty.

4. Usługi świadczone będą w formie zajęć stacjonarnych, odbywających się – co do zasady – w siedzibie Studia.

5. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, forma zajęć może zostać zmieniona po zaopiniowaniu przez wszystkich słuchaczy z danej grupy zajęciowej.

 

§ 2

 

1. Zajęcia odbywają się w okresie od września danego roku do czerwca roku następnego, według harmonogramu zajęć udostępnionego Słuchaczom w siedzibie Studia.

2. Zajęcia odbywają się w grupach liczących do 16 Słuchaczy. Uruchomienie kursu jest uwarunkowane zgłoszeniem się minimalnej liczby 10 Słuchaczy , którzy dokonali opłaty za zajęcia.

3. Słuchacz zostanie poinformowany o uruchomieniu bądź nieuruchomieniu kursu, co najmniej 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych. Odpowiednia informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej Studia.

4. W przypadku nieuruchomienia kursu z powodu niewypełnienia minimalnej liczby Słuchaczy, Studio bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania od Słuchacza danych do przelewu, zwróci uiszczone Czesne na wskazany rachunek bankowy.

5. Ewentualna absencja i nieuczestniczenie Słuchacza w prowadzonych przez Studio zajęciach nie stanowią przesłanek obniżenia Czesnego.

6. W przypadku opóźnienia w płatności, określonych Umową, rat z tytułu Czesnego, Studio będzie uprawnione do naliczania Słuchaczowi odsetek od rat nieuiszczonych w terminie.

 

§ 3

 

1. Słuchacz ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym innym uczestnikom zajęć prowadzonych przez Studio.

2. Studio nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wniesione przez Słuchaczy do Studia.

3. Zawierając Umowę Słuchacz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Studia oraz Statutu Studia.

4. Studio dysponuje zasobami, w szczególności kadrowymi i technicznymi, pozwalającymi na realizację Umowy.

5. Słuchacz jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Studio o zmianie danych adresowych, w tym adresu poczty elektronicznej, pod rygorem uznania doręczenia dokonanego na ostatni znany adres za skuteczne.

 

§ 4

 

1. Słuchacz jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Studio o zmianie danych adresowych, w tym adresu poczty elektronicznej, pod rygorem uznania doręczenia dokonanego na ostatni znany adres za skuteczne.

2. Studio będzie uprawnione do wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po stronie Słuchacza, z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.

3. Za przyczynę leżącą po Stronie Słuchacza uprawniającą do wypowiedzenia Umowy traktowane będzie także opóźnienie w płatności na rzecz Studia rat z tytułu Czesnego przekraczające jeden miesiąc.

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy z powodu nieuczestniczenia przez Słuchacza w zajęciach, rażącego naruszania przez Słuchacza zasad współżycia społecznego wpływającego na wykonywanie Umowy, uporczywego lub rażącego naruszania przez Słuchacza Regulaminu Studia lub Statutu, Słuchacz będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Studia kary umownej w wysokości odpowiadającej iloczynowi 300 zł (słownie: trzystu złotych) oraz liczby miesięcy pozostałych do końca okresu obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem, że kara umowna wyniesie nie mniej niż 300 zł (słownie: trzysta złotych).

5. Słuchacz może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Nie jest dopuszczalne wypowiedzenie Umowy, którego skutek przypadałby na koniec okresu jej obowiązywania.

7. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Czesne ulega odpowiedniemu obniżeniu.Zwrot ewentualnej nadpłaty za zajęcia, które przypadają po upływie okresu wypowiedzenia nastąpi przelewem na wskazany przez Słuchacza rachunek bankowy w terminie 7 dni od daty upływu okresu wypowiedzenia.

 

§ 5

 

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie ponosić skutków częściowego ani całkowitego niewykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w przypadku wystąpienia siły wyższej, która wpływa na wykonywanie Umowy.

2. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć wszelkie zdarzenia, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, na które żadna ze Stron nie ma wpływu, i których wystąpieniu nie mogła zapobiec. W szczególności, za siłę wyższą należy uznać takie zdarzenia jak: powódź, pożar, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, inne klęski żywiołowe, epidemia, działania legislacyjne uniemożliwiające wykonanie Umowy, wojna, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, przypadki zniszczenia sieci internetowej skutkujące znaczącym ograniczeniem komunikacji.

3. W przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy, Strona, dla której wystąpiła niemożność wykonania jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej.

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej, okres obowiązywania Umowy ulega przedłużeniu o okres występowania siły wyższej.

 

§ 6

 

1. Słuchaczowi, który jest konsumentem i zawarł Umowę poza siedzibą Studia, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Słuchaczowi, który nie jest konsumentem, przywołane prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje.

2. Przepisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie jedynie w przypadku zawarcia Umowy poza siedzibą Studia. W przypadku zawarcia Umowy w siedzibie Studia, prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje, nawet jeżeli Słuchacz jest konsumentem.

3. W przypadku rozpoczęcia świadczenia przez Studio usług przed upływem terminu wskazanego w ust. 1, Słuchacz będący konsumentem wyraża zgodę na rozpoczęcie ich świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i tym samym, z chwilą rozpoczęcia zajęć traci prawo odstąpienia od Umowy.

4. W celu wykonania prawa do odstąpienia od Umowy należy przesłać jednoznaczne oświadczenie woli w tym przedmiocie na adres siedziby Studia.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Studio zwróci Słuchaczowi środki otrzymane tytułem zapłaty Czesnego. Zwrot środków nastąpi na wskazany przez Słuchacza rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Odstąpienie od Umowy może być dokonane poprzez wypełnienie formularza według poniższego wzoru (przy czym jego wykorzystanie nie jest obowiązkowe):

wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: "LART STUDIO"-STUDIO AKTORSKIE BARBARA MICHNO,LESZEK ZDYBAŁ SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Krakowie (31-050) przy ul. Brzozowej 6A

– Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:

kurs stacjonarny

– Data zawarcia umowy: __________________________

– Imię i nazwisko: _______________________________

– Adres: _______________________________________

– Numer rachunku bankowego: ____________________

– Podpis: ______________________________________

– Data: ________________________________________

 

§ 7 

 

1. W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie Słuchacze danej grupy wraz z nauczycielem.

2. Słuchacz Kursu może zostać skreślony z listy w przypadkach określonych w § 4.

3. W trakcie zajęć obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania środków odurzających oraz spożywania alkoholu.

4. W trakcie trwania zajęć obowiązują szeroko rozumiane zasady kultury osobistej, m.in. właściwy ubiór, niespożywanie posiłków w czasie trwania zajęć.

5. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące organizacji zajęć powinny być niezwłocznie zgłaszane Studiu. Studio zobowiązuje się do natychmiastowego rozwiązania ewentualnych problemów.

 

§ 8 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU ani Umową mają zastosowanie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Studio będzie uprawnione do wprowadzania zmian w niniejszych OWU w uzasadnionych przypadkach. W razie zmiany wpływającej na zawarte umowy, Studio poinformuje Słuchacza o zmianach co najmniej 14 dni przed dniem ich wejścia w życie, na adres poczty elektronicznej Słuchacza. W przypadku zmian nakładających na Słuchacza nowe obowiązki lub zwiększających jego dotychczasowe obowiązki, Słuchacz będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy do dnia wejścia w życie przedmiotowych zmian.

4. W razie rozbieżności pomiędzy niniejszymi OWU a zawartą Umową zastosowanie będą miały postanowienia Umowy. Wszelkie przypadki nieujęte w OWU będą rozpatrywane indywidualnie.

5. Wszelkie spory powstałe na gruncie wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Studia.

6. Niniejsze OWU wchodzą w życie z dniem 30.05.2020 roku i mają zastosowanie do umów zawieranych od dnia ich wejścia w życie.